Thống kê chu kỳ loto, lô, kết quả 100 ngày, 200 ngày, 300 ngày - các con số tất cả các giải chuẩn nhất

Kết quả thống kê
Bộ số Chu kỳ dài nhất không về Khoảng thời gian của chu kỳ Ngày xuất hiện gần đây nhất
00 28 lần Từ ngày 11/07/2018
đến ngày 08/08/2018
24/07/2024 (1 ngày)
01 24 lần Từ ngày 06/03/2018
đến ngày 30/03/2018
20/07/2024 (5 ngày)
02 22 lần Từ ngày 04/07/2017
đến ngày 26/07/2017
22/07/2024 (3 ngày)
03 31 lần Từ ngày 05/04/2022
đến ngày 06/05/2022
20/07/2024 (5 ngày)
04 34 lần Từ ngày 24/11/2016
đến ngày 28/12/2016
20/07/2024 (5 ngày)
05 26 lần Từ ngày 28/12/2013
đến ngày 23/01/2014
21/07/2024 (4 ngày)
06 27 lần Từ ngày 05/10/2022
đến ngày 01/11/2022
23/07/2024 (2 ngày)
07 28 lần Từ ngày 29/07/2013
đến ngày 26/08/2013
21/07/2024 (4 ngày)
08 27 lần Từ ngày 26/04/2010
đến ngày 23/05/2010
22/07/2024 (3 ngày)
09 26 lần Từ ngày 16/07/2008
đến ngày 11/08/2008
16/07/2024 (9 ngày)
10 35 lần Từ ngày 17/07/2007
đến ngày 21/08/2007
24/07/2024 (1 ngày)
11 27 lần Từ ngày 29/06/2018
đến ngày 26/07/2018
24/07/2024 (1 ngày)
12 25 lần Từ ngày 11/06/2008
đến ngày 06/07/2008
22/07/2024 (3 ngày)
13 25 lần Từ ngày 17/12/2012
đến ngày 11/01/2013
22/07/2024 (3 ngày)
14 33 lần Từ ngày 18/01/2020
đến ngày 20/02/2020
24/07/2024 (1 ngày)
15 27 lần Từ ngày 14/08/2019
đến ngày 10/09/2019
20/07/2024 (5 ngày)
16 43 lần Từ ngày 28/10/2007
đến ngày 10/12/2007
22/07/2024 (3 ngày)
17 29 lần Từ ngày 21/08/2017
đến ngày 19/09/2017
17/07/2024 (8 ngày)
18 30 lần Từ ngày 17/09/2015
đến ngày 17/10/2015
24/07/2024 (1 ngày)
19 26 lần Từ ngày 19/04/2009
đến ngày 15/05/2009
12/07/2024 (13 ngày)
20 25 lần Từ ngày 04/10/2010
đến ngày 29/10/2010
23/07/2024 (2 ngày)
21 28 lần Từ ngày 29/01/2010
đến ngày 26/02/2010
23/07/2024 (2 ngày)
22 30 lần Từ ngày 08/06/2007
đến ngày 08/07/2007
22/07/2024 (3 ngày)
23 37 lần Từ ngày 06/04/2006
đến ngày 13/05/2006
22/07/2024 (3 ngày)
24 25 lần Từ ngày 02/05/2015
đến ngày 27/05/2015
19/07/2024 (6 ngày)
25 24 lần Từ ngày 09/02/2013
đến ngày 05/03/2013
23/07/2024 (2 ngày)
26 31 lần Từ ngày 30/01/2023
đến ngày 02/03/2023
24/07/2024 (1 ngày)
27 27 lần Từ ngày 22/02/2022
đến ngày 21/03/2022
21/07/2024 (4 ngày)
28 30 lần Từ ngày 16/07/2015
đến ngày 15/08/2015
23/07/2024 (2 ngày)
29 25 lần Từ ngày 15/03/2017
đến ngày 09/04/2017
22/07/2024 (3 ngày)
30 29 lần Từ ngày 11/09/2015
đến ngày 10/10/2015
24/07/2024 (1 ngày)
31 38 lần Từ ngày 23/06/2013
đến ngày 31/07/2013
18/07/2024 (7 ngày)
32 26 lần Từ ngày 18/04/2022
đến ngày 14/05/2022
24/07/2024 (1 ngày)
33 30 lần Từ ngày 19/06/2010
đến ngày 19/07/2010
22/07/2024 (3 ngày)
34 34 lần Từ ngày 15/10/2023
đến ngày 18/11/2023
23/07/2024 (2 ngày)
35 35 lần Từ ngày 20/04/2018
đến ngày 25/05/2018
23/07/2024 (2 ngày)
36 27 lần Từ ngày 14/11/2016
đến ngày 11/12/2016
24/07/2024 (1 ngày)
37 25 lần Từ ngày 26/01/2021
đến ngày 20/02/2021
23/07/2024 (2 ngày)
38 26 lần Từ ngày 04/07/2016
đến ngày 30/07/2016
22/07/2024 (3 ngày)
39 38 lần Từ ngày 18/06/2014
đến ngày 26/07/2014
23/07/2024 (2 ngày)
40 31 lần Từ ngày 06/05/2007
đến ngày 06/06/2007
23/07/2024 (2 ngày)
41 32 lần Từ ngày 23/10/2019
đến ngày 24/11/2019
23/07/2024 (2 ngày)
42 32 lần Từ ngày 04/06/2006
đến ngày 06/07/2006
23/07/2024 (2 ngày)
43 30 lần Từ ngày 01/08/2010
đến ngày 31/08/2010
10/07/2024 (15 ngày)
44 30 lần Từ ngày 30/04/2016
đến ngày 30/05/2016
23/07/2024 (2 ngày)
45 34 lần Từ ngày 17/01/2013
đến ngày 20/02/2013
21/07/2024 (4 ngày)
46 28 lần Từ ngày 03/01/2013
đến ngày 31/01/2013
24/07/2024 (1 ngày)
47 29 lần Từ ngày 05/12/2016
đến ngày 03/01/2017
17/07/2024 (8 ngày)
48 30 lần Từ ngày 17/02/2021
đến ngày 19/03/2021
22/07/2024 (3 ngày)
49 25 lần Từ ngày 13/11/2021
đến ngày 08/12/2021
24/07/2024 (1 ngày)
50 26 lần Từ ngày 27/08/2018
đến ngày 22/09/2018
16/07/2024 (9 ngày)
51 26 lần Từ ngày 05/10/2019
đến ngày 31/10/2019
21/07/2024 (4 ngày)
52 24 lần Từ ngày 07/08/2021
đến ngày 31/08/2021
20/07/2024 (5 ngày)
53 25 lần Từ ngày 24/10/2019
đến ngày 18/11/2019
15/07/2024 (10 ngày)
54 22 lần Từ ngày 10/04/2015
đến ngày 02/05/2015
22/07/2024 (3 ngày)
55 42 lần Từ ngày 12/09/2020
đến ngày 24/10/2020
24/07/2024 (1 ngày)
56 24 lần Từ ngày 28/12/2006
đến ngày 21/01/2007
23/07/2024 (2 ngày)
57 30 lần Từ ngày 26/07/2013
đến ngày 25/08/2013
18/07/2024 (7 ngày)
58 35 lần Từ ngày 02/01/2018
đến ngày 06/02/2018
20/07/2024 (5 ngày)
59 24 lần Từ ngày 23/04/2008
đến ngày 17/05/2008
24/07/2024 (1 ngày)
60 25 lần Từ ngày 24/05/2012
đến ngày 18/06/2012
20/07/2024 (5 ngày)
61 35 lần Từ ngày 17/04/2012
đến ngày 22/05/2012
06/07/2024 (19 ngày)
62 28 lần Từ ngày 25/07/2017
đến ngày 22/08/2017
20/07/2024 (5 ngày)
63 30 lần Từ ngày 18/06/2020
đến ngày 18/07/2020
24/07/2024 (1 ngày)
64 25 lần Từ ngày 15/09/2018
đến ngày 10/10/2018
23/07/2024 (2 ngày)
65 29 lần Từ ngày 07/05/2017
đến ngày 05/06/2017
22/07/2024 (3 ngày)
66 29 lần Từ ngày 17/11/2014
đến ngày 16/12/2014
24/07/2024 (1 ngày)
67 26 lần Từ ngày 24/11/2011
đến ngày 20/12/2011
20/07/2024 (5 ngày)
68 27 lần Từ ngày 16/04/2006
đến ngày 13/05/2006
18/07/2024 (7 ngày)
69 32 lần Từ ngày 08/06/2019
đến ngày 10/07/2019
18/07/2024 (7 ngày)
70 30 lần Từ ngày 10/12/2013
đến ngày 09/01/2014
17/07/2024 (8 ngày)
71 28 lần Từ ngày 22/08/2008
đến ngày 19/09/2008
11/07/2024 (14 ngày)
72 25 lần Từ ngày 27/11/2005
đến ngày 22/12/2005
24/07/2024 (1 ngày)
73 36 lần Từ ngày 07/09/2022
đến ngày 13/10/2022
24/07/2024 (1 ngày)
74 36 lần Từ ngày 05/04/2016
đến ngày 11/05/2016
23/07/2024 (2 ngày)
75 24 lần Từ ngày 09/06/2012
đến ngày 03/07/2012
20/07/2024 (5 ngày)
76 25 lần Từ ngày 13/05/2012
đến ngày 07/06/2012
24/07/2024 (1 ngày)
77 27 lần Từ ngày 28/10/2010
đến ngày 24/11/2010
20/07/2024 (5 ngày)
78 33 lần Từ ngày 03/09/2017
đến ngày 06/10/2017
19/07/2024 (6 ngày)
79 23 lần Từ ngày 12/03/2019
đến ngày 04/04/2019
24/07/2024 (1 ngày)
80 40 lần Từ ngày 29/05/2023
đến ngày 08/07/2023
24/07/2024 (1 ngày)
81 27 lần Từ ngày 16/01/2011
đến ngày 12/02/2011
21/07/2024 (4 ngày)
82 26 lần Từ ngày 26/06/2022
đến ngày 22/07/2022
20/07/2024 (5 ngày)
83 27 lần Từ ngày 07/07/2016
đến ngày 03/08/2016
24/07/2024 (1 ngày)
84 30 lần Từ ngày 01/01/2005
đến ngày 31/01/2005
19/07/2024 (6 ngày)
85 32 lần Từ ngày 31/03/2021
đến ngày 02/05/2021
24/07/2024 (1 ngày)
86 28 lần Từ ngày 09/11/2016
đến ngày 07/12/2016
23/07/2024 (2 ngày)
87 23 lần Từ ngày 16/08/2013
đến ngày 08/09/2013
18/07/2024 (7 ngày)
88 26 lần Từ ngày 28/07/2009
đến ngày 23/08/2009
19/07/2024 (6 ngày)
89 31 lần Từ ngày 08/07/2009
đến ngày 08/08/2009
24/07/2024 (1 ngày)
90 24 lần Từ ngày 08/05/2010
đến ngày 01/06/2010
21/07/2024 (4 ngày)
91 31 lần Từ ngày 20/07/2009
đến ngày 20/08/2009
23/07/2024 (2 ngày)
92 31 lần Từ ngày 05/10/2006
đến ngày 05/11/2006
24/07/2024 (1 ngày)
93 23 lần Từ ngày 22/06/2009
đến ngày 15/07/2009
12/07/2024 (13 ngày)
94 32 lần Từ ngày 08/07/2011
đến ngày 09/08/2011
19/07/2024 (6 ngày)
95 28 lần Từ ngày 13/10/2021
đến ngày 10/11/2021
18/07/2024 (7 ngày)
96 28 lần Từ ngày 26/05/2015
đến ngày 23/06/2015
22/07/2024 (3 ngày)
97 25 lần Từ ngày 03/05/2018
đến ngày 28/05/2018
24/07/2024 (1 ngày)
98 26 lần Từ ngày 13/12/2010
đến ngày 08/01/2011
22/07/2024 (3 ngày)
99 26 lần Từ ngày 02/04/2022
đến ngày 28/04/2022
23/07/2024 (2 ngày)
Soi cầu Dò vé số Thống kê lô gan Thống kê nhanh Thống kê lô câm Thống kế lô rơi Thống kê pascal Thống kê chu kỳ loto Thống kê giải đặc biệt xổ số miền bắc Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tuần Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tháng Thống kê GĐB xổ số miền bắc theo năm Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tổng Thống kế giải đặc biệt gan Thống kê kết quả GĐB cho ngày hôm sau Thống kê chu kỳ giải đặc biệt Thống kê tần số nhịp loto Thống kê gan cực đại Thống kê xổ số từ 00 đến 99 Thống kê tần suất loto Thống kê nhanh kqxs miền bắc Thống kê nhanh xổ số An Giang Thống kê nhanh xổ số Bạc Liêu Thống kê nhanh xổ số Bến Tre Thống kê nhanh xổ số Bình Dương Thống kê nhanh xổ số Bình Phước Thống kê nhanh xổ số Bình Thuận Thống kê nhanh kqxs Bình Định Thống kê nhanh kqxs Cà Mau Thống kê nhanh kqxs Cần Thơ Thống kê nhanh kqxs Gia Lai Thống kê nhanh kqxs Hậu Giang Thống kê nhanh kqxs Khánh Hòa Thống kê nhanh kqxs Kiên Giang Thống kê nhanh kqxs Kon Tum Thống kê nhanh kqxs Long An Thống kê nhanh kqxs Ninh Thuận Thống kê nhanh kqxs Phú Yên Thống kê nhanh kqxs Quảng Bình Thống kê nhanh kqxs Quảng Nam Thống kê nhanh kqxs Quảng Ngãi Thống kê nhanh kqxs Quảng Trị Thống kê nhanh kqxs Sóc Trăng Thống kê nhanh kqxs Tây Ninh Thống kê nhanh kqxs Thừa Thiên Huế Thống kê nhanh kqxs Tiền Giang Thống kê nhanh kqxs TP. Hồ Chí Minh Thống kê nhanh kqxs Trà Vinh Thống kê nhanh kqxs Vĩnh Long Thống kê nhanh kết quả xổ số Vũng Tàu Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Lạt Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Nẵng Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Lắk Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Nông Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Nai Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Tháp