KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 24-07-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,628,545,500đ
07
08
20
27
32
34
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 26,628,545,500đ
G1 23 10,000,000đ
G2 1,155 300,000đ
G3 22,401 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 21-07-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,380,999,000đ
09
10
23
25
28
38
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 24,380,999,000đ
G1 40 10,000,000đ
G2 1,419 300,000đ
G3 22,019 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 19-07-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,544,117,000đ
01
10
20
25
34
35
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 22,544,117,000đ
G1 21 10,000,000đ
G2 1,236 300,000đ
G3 19,842 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 17-07-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,516,749,500đ
09
10
11
16
21
30
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 20,516,749,500đ
G1 29 10,000,000đ
G2 1,335 300,000đ
G3 21,505 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 14-07-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,676,058,500đ
09
18
33
37
38
43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 18,676,058,500đ
G1 32 10,000,000đ
G2 1,230 300,000đ
G3 19,299 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 12-07-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,018,319,000đ
11
17
25
26
28
29
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 17,018,319,000đ
G1 24 10,000,000đ
G2 985 300,000đ
G3 17,691 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 10-07-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,294,625,500đ
23
24
36
37
40
45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 15,294,625,500đ
G1 22 10,000,000đ
G2 833 300,000đ
G3 15,520 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 07-07-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,539,605,500đ
04
08
22
23
26
45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 13,539,605,500đ
G1 13 10,000,000đ
G2 907 300,000đ
G3 15,988 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 05-07-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,185,430,500đ
04
23
33
38
40
44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 1 20,185,430,500đ
G1 22 10,000,000đ
G2 1,069 300,000đ
G3 17,530 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 03-07-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,339,607,000đ
11
18
24
34
38
43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 18,339,607,000đ
G1 38 10,000,000đ
G2 1,128 300,000đ
G3 18,265 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 30-06-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,735,323,500đ
05
23
25
28
30
43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 16,735,323,500đ
G1 18 10,000,000đ
G2 1,155 300,000đ
G3 18,174 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 28-06-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,172,247,000đ
04
06
16
32
41
44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 15,172,247,000đ
G1 12 10,000,000đ
G2 923 300,000đ
G3 15,650 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 26-06-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,538,712,500đ
08
10
29
30
33
40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 13,538,712,500đ
G1 17 10,000,000đ
G2 852 300,000đ
G3 14,271 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 23-06-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,775,097,000đ
09
11
19
29
31
44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 1 19,775,097,000đ
G1 27 10,000,000đ
G2 1,256 300,000đ
G3 20,562 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 21-06-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,108,742,500đ
03
07
11
16
19
35
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 18,108,742,500đ
G1 23 10,000,000đ
G2 1,342 300,000đ
G3 19,502 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 19-06-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,583,396,500đ
08
12
17
23
26
27
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 16,583,396,500đ
G1 35 10,000,000đ
G2 1,197 300,000đ
G3 18,425 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 16-06-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,109,366,500đ
03
16
17
18
25
37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 15,109,366,500đ
G1 13 10,000,000đ
G2 888 300,000đ
G3 15,806 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 14-06-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,410,838,000đ
10
24
25
26
30
41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 13,410,838,000đ
G1 32 10,000,000đ
G2 711 300,000đ
G3 14,049 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 12-06-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
41,467,525,000đ
01
02
08
13
26
34
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 1 41,467,525,000đ
G1 37 10,000,000đ
G2 1,269 300,000đ
G3 23,072 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 09-06-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,917,178,000đ
04
05
28
32
37
42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 36,917,178,000đ
G1 30 10,000,000đ
G2 1,352 300,000đ
G3 22,740 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 07-06-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
32,584,730,500đ
15
19
24
25
27
39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 32,584,730,500đ
G1 27 10,000,000đ
G2 1,436 300,000đ
G3 23,080 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 05-06-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
28,609,380,500đ
11
25
28
33
34
45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 28,609,380,500đ
G1 16 10,000,000đ
G2 1,172 300,000đ
G3 20,654 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 02-06-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,397,894,000đ
02
07
13
23
25
45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 24,397,894,000đ
G1 18 10,000,000đ
G2 1,280 300,000đ
G3 20,952 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 31-05-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,426,387,500đ
04
08
15
23
31
40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 22,426,387,500đ
G1 30 10,000,000đ
G2 1,282 300,000đ
G3 18,951 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 29-05-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,570,219,000đ
04
21
25
27
35
39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 20,570,219,000đ
G1 24 10,000,000đ
G2 1,113 300,000đ
G3 19,594 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 26-05-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,585,169,500đ
04
09
11
14
19
27
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 18,585,169,500đ
G1 27 10,000,000đ
G2 1,412 300,000đ
G3 22,096 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 24-05-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,892,502,000đ
02
14
15
17
23
40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 16,892,502,000đ
G1 20 10,000,000đ
G2 996 300,000đ
G3 17,103 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 22-05-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,046,246,500đ
02
03
10
22
41
43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 15,046,246,500đ
G1 24 10,000,000đ
G2 1,113 300,000đ
G3 18,725 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 19-05-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,304,746,000đ
05
19
25
35
37
39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 13,304,746,000đ
G1 34 10,000,000đ
G2 1,563 300,000đ
G3 21,877 30,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Mega 6/45 / 17-05-2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
69,796,747,000đ
08
22
27
29
39
43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 1 69,796,747,000đ
G1 59 10,000,000đ
G2 2,803 300,000đ
G3 41,364 30,000đ
Soi cầu Dò vé số Thống kê lô gan Thống kê nhanh Thống kê lô câm Thống kế lô rơi Thống kê pascal Thống kê chu kỳ loto Thống kê giải đặc biệt xổ số miền bắc Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tuần Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tháng Thống kê GĐB xổ số miền bắc theo năm Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tổng Thống kế giải đặc biệt gan Thống kê kết quả GĐB cho ngày hôm sau Thống kê chu kỳ giải đặc biệt Thống kê tần số nhịp loto Thống kê gan cực đại Thống kê xổ số từ 00 đến 99 Thống kê tần suất loto Thống kê nhanh kqxs miền bắc Thống kê nhanh xổ số An Giang Thống kê nhanh xổ số Bạc Liêu Thống kê nhanh xổ số Bến Tre Thống kê nhanh xổ số Bình Dương Thống kê nhanh xổ số Bình Phước Thống kê nhanh xổ số Bình Thuận Thống kê nhanh kqxs Bình Định Thống kê nhanh kqxs Cà Mau Thống kê nhanh kqxs Cần Thơ Thống kê nhanh kqxs Gia Lai Thống kê nhanh kqxs Hậu Giang Thống kê nhanh kqxs Khánh Hòa Thống kê nhanh kqxs Kiên Giang Thống kê nhanh kqxs Kon Tum Thống kê nhanh kqxs Long An Thống kê nhanh kqxs Ninh Thuận Thống kê nhanh kqxs Phú Yên Thống kê nhanh kqxs Quảng Bình Thống kê nhanh kqxs Quảng Nam Thống kê nhanh kqxs Quảng Ngãi Thống kê nhanh kqxs Quảng Trị Thống kê nhanh kqxs Sóc Trăng Thống kê nhanh kqxs Tây Ninh Thống kê nhanh kqxs Thừa Thiên Huế Thống kê nhanh kqxs Tiền Giang Thống kê nhanh kqxs TP. Hồ Chí Minh Thống kê nhanh kqxs Trà Vinh Thống kê nhanh kqxs Vĩnh Long Thống kê nhanh kết quả xổ số Vũng Tàu Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Lạt Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Nẵng Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Lắk Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Nông Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Nai Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Tháp