KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 23-07-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
173,134,617,600đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,132,834,250đ
34
39
40
42
54
55
30
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 173,134,617,600đ
jackpot2 0 8,132,834,250đ
G1 18 40,000,000đ
G2 1,180 500,000đ
G3 27,742 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 20-07-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
162,187,998,600đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,916,543,250đ
12
18
32
40
51
53
28
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 162,187,998,600đ
jackpot2 0 6,916,543,250đ
G1 19 40,000,000đ
G2 1,215 500,000đ
G3 27,744 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 18-07-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
152,070,473,550đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,792,373,800đ
10
13
28
35
40
42
02
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 152,070,473,550đ
jackpot2 0 5,792,373,800đ
G1 25 40,000,000đ
G2 1,511 500,000đ
G3 30,837 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 16-07-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
143,092,525,800đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,794,824,050đ
20
31
34
36
47
52
02
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 143,092,525,800đ
jackpot2 0 4,794,824,050đ
G1 9 40,000,000đ
G2 1,389 500,000đ
G3 29,054 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 13-07-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
132,641,850,900đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,633,637,950đ
02
12
13
33
44
52
34
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 132,641,850,900đ
jackpot2 0 3,633,637,950đ
G1 31 40,000,000đ
G2 1,455 500,000đ
G3 30,846 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 11-07-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
126,939,109,350đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,518,167,100đ
01
02
11
21
22
23
26
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 126,939,109,350đ
jackpot2 1 4,518,167,100đ
G1 55 40,000,000đ
G2 1,686 500,000đ
G3 31,945 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 09-07-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
119,737,487,100đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,717,986,850đ
06
08
09
28
33
53
10
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 119,737,487,100đ
jackpot2 0 3,717,986,850đ
G1 15 40,000,000đ
G2 1,735 500,000đ
G3 35,548 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 06-07-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
113,275,605,450đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
1,767,804,975đ
08
10
12
22
25
55
52
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 113,275,605,450đ
jackpot2 2 1,767,804,975đ
G1 33 40,000,000đ
G2 1,607 500,000đ
G3 32,178 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 04-07-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,455,115,900đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,556,097,400đ
10
19
20
29
34
41
08
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 108,455,115,900đ
jackpot2 1 3,556,097,400đ
G1 21 40,000,000đ
G2 1,287 500,000đ
G3 27,533 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 02-07-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
103,450,239,300đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,940,249,300đ
07
08
50
52
53
54
02
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 103,450,239,300đ
jackpot2 1 6,940,249,300đ
G1 20 40,000,000đ
G2 1,361 500,000đ
G3 25,227 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 29-06-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
94,939,428,000đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,994,603,600đ
11
15
32
34
46
48
47
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 94,939,428,000đ
jackpot2 0 5,994,603,600đ
G1 15 40,000,000đ
G2 1,055 500,000đ
G3 22,771 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 27-06-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
87,506,345,100đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,168,705,500đ
07
21
22
41
43
46
32
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 87,506,345,100đ
jackpot2 0 5,168,705,500đ
G1 21 40,000,000đ
G2 1,017 500,000đ
G3 21,877 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 25-06-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
80,672,952,450đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,409,439,650đ
01
05
09
13
18
27
08
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 80,672,952,450đ
jackpot2 0 4,409,439,650đ
G1 22 40,000,000đ
G2 1,434 500,000đ
G3 27,369 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 22-06-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
76,722,113,100đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,970,457,500đ
17
25
31
35
41
42
36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 76,722,113,100đ
jackpot2 0 3,970,457,500đ
G1 29 40,000,000đ
G2 1,120 500,000đ
G3 21,119 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 20-06-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
74,105,630,400đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,679,737,200đ
01
10
29
34
43
55
49
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 74,105,630,400đ
jackpot2 0 3,679,737,200đ
G1 16 40,000,000đ
G2 956 500,000đ
G3 19,508 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 18-06-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
70,914,719,100đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,325,191,500đ
20
23
27
36
38
44
52
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 70,914,719,100đ
jackpot2 0 3,325,191,500đ
G1 21 40,000,000đ
G2 1,184 500,000đ
G3 22,913 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 15-06-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
67,987,995,600đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,966,842,450đ
05
10
14
20
26
51
36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 67,987,995,600đ
jackpot2 1 3,966,842,450đ
G1 13 40,000,000đ
G2 927 500,000đ
G3 20,160 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 13-06-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
64,999,817,400đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,634,822,650đ
08
39
45
47
49
51
16
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 64,999,817,400đ
jackpot2 0 3,634,822,650đ
G1 16 40,000,000đ
G2 789 500,000đ
G3 16,402 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 11-06-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,127,460,650đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,315,671,900đ
13
16
21
30
32
39
53
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 62,127,460,650đ
jackpot2 0 3,315,671,900đ
G1 19 40,000,000đ
G2 887 500,000đ
G3 18,295 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 08-06-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
59,286,413,550đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,583,225,100đ
13
16
32
33
35
43
42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 59,286,413,550đ
jackpot2 1 3,583,225,100đ
G1 12 40,000,000đ
G2 914 500,000đ
G3 17,872 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 06-06-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,657,129,250đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,291,082,400đ
18
26
38
39
47
51
55
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 56,657,129,250đ
jackpot2 0 3,291,082,400đ
G1 18 40,000,000đ
G2 772 500,000đ
G3 17,171 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 04-06-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,037,387,650đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,553,778,750đ
01
02
07
10
13
19
24
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 54,037,387,650đ
jackpot2 1 3,553,778,750đ
G1 18 40,000,000đ
G2 1,221 500,000đ
G3 21,813 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 01-06-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
51,723,546,150đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,296,685,250đ
06
24
30
31
47
49
01
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 51,723,546,150đ
jackpot2 0 3,296,685,250đ
G1 8 40,000,000đ
G2 706 500,000đ
G3 14,445 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 30-05-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,053,378,900đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,674,090,000đ
04
07
08
12
23
31
45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 49,053,378,900đ
jackpot2 1 4,674,090,000đ
G1 29 40,000,000đ
G2 1,092 500,000đ
G3 19,617 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 28-05-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,522,322,750đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,503,972,650đ
01
25
29
37
40
54
50
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 47,522,322,750đ
jackpot2 0 4,503,972,650đ
G1 11 40,000,000đ
G2 628 500,000đ
G3 15,067 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 25-05-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
44,500,277,100đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,168,189,800đ
15
22
38
39
43
53
20
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 44,500,277,100đ
jackpot2 0 4,168,189,800đ
G1 8 40,000,000đ
G2 547 500,000đ
G3 12,607 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 23-05-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,733,638,750đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,971,896,650đ
08
12
42
47
51
52
36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 42,733,638,750đ
jackpot2 0 3,971,896,650đ
G1 11 40,000,000đ
G2 627 500,000đ
G3 14,273 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 21-05-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,422,908,100đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,715,148,800đ
01
02
14
32
33
41
04
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 40,422,908,100đ
jackpot2 0 3,715,148,800đ
G1 11 40,000,000đ
G2 640 500,000đ
G3 14,585 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 18-05-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,855,412,400đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,429,871,500đ
12
18
20
25
27
52
44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 37,855,412,400đ
jackpot2 0 3,429,871,500đ
G1 12 40,000,000đ
G2 740 500,000đ
G3 14,703 50,000đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN Power 6X55 / 16-05-2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,985,134,550đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,222,062,850đ
20
25
27
39
45
55
44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
jackpot 0 35,985,134,550đ
jackpot2 0 3,222,062,850đ
G1 8 40,000,000đ
G2 538 500,000đ
G3 12,439 50,000đ
Soi cầu Dò vé số Thống kê lô gan Thống kê nhanh Thống kê lô câm Thống kế lô rơi Thống kê pascal Thống kê chu kỳ loto Thống kê giải đặc biệt xổ số miền bắc Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tuần Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tháng Thống kê GĐB xổ số miền bắc theo năm Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tổng Thống kế giải đặc biệt gan Thống kê kết quả GĐB cho ngày hôm sau Thống kê chu kỳ giải đặc biệt Thống kê tần số nhịp loto Thống kê gan cực đại Thống kê xổ số từ 00 đến 99 Thống kê tần suất loto Thống kê nhanh kqxs miền bắc Thống kê nhanh xổ số An Giang Thống kê nhanh xổ số Bạc Liêu Thống kê nhanh xổ số Bến Tre Thống kê nhanh xổ số Bình Dương Thống kê nhanh xổ số Bình Phước Thống kê nhanh xổ số Bình Thuận Thống kê nhanh kqxs Bình Định Thống kê nhanh kqxs Cà Mau Thống kê nhanh kqxs Cần Thơ Thống kê nhanh kqxs Gia Lai Thống kê nhanh kqxs Hậu Giang Thống kê nhanh kqxs Khánh Hòa Thống kê nhanh kqxs Kiên Giang Thống kê nhanh kqxs Kon Tum Thống kê nhanh kqxs Long An Thống kê nhanh kqxs Ninh Thuận Thống kê nhanh kqxs Phú Yên Thống kê nhanh kqxs Quảng Bình Thống kê nhanh kqxs Quảng Nam Thống kê nhanh kqxs Quảng Ngãi Thống kê nhanh kqxs Quảng Trị Thống kê nhanh kqxs Sóc Trăng Thống kê nhanh kqxs Tây Ninh Thống kê nhanh kqxs Thừa Thiên Huế Thống kê nhanh kqxs Tiền Giang Thống kê nhanh kqxs TP. Hồ Chí Minh Thống kê nhanh kqxs Trà Vinh Thống kê nhanh kqxs Vĩnh Long Thống kê nhanh kết quả xổ số Vũng Tàu Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Lạt Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Nẵng Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Lắk Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Nông Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Nai Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Tháp